Outsourcing bezpieczeństwa

Ochrona informacji ważnych dla Twojej organizacji

Każda firma przetwarza dane osobowe swoich pracowników. Każda firma posiada poufne informacje które nie powinny się dostać w nieuprawnione ręce. Każda firma posiada również dane niezbędne do prowadzenia działalności. Jednak niewiele firm podejmuje działania mające na celu właściwą ochronę tych informacji.

Promowanie i realizacja działań w zakresie ochrony informacji są potrzebne po to aby spokojnie prowadzić własną działalność, skupiać się na rozwoju i przychodach a nie na problemach wynikających z incydentów bezpieczeństwa.

Przeprowadzanie cyklicznych kontroli w zakresie bezpieczeństwa poprawia skuteczność ochrony informacji ważnych dla firmy. Pozwala również raportować do najwyższego kierownictwa najważniejsze zaniedbania i potrzebę zmian. Zdecydowanie lepiej i taniej jest w tym przypadku zapobiegać z ekspertami BLUE energy niż doświadczyć kradzieży danych, czy też niedostępności systemów teleinformatycznych

Bezpieczeństwo – przed czym należy się chronić

Przykłady zagrożeń dla bezpieczeństwa Twojej organizacji:

 • Brak zabezpieczenia dokumentacji kadrowej
 • Niewystarczająca ochrona danych osobowych klientów
 • Niewystarczająca świadomość pracowników
 • Nieodpowiednie tworzenie, przechowywanie i testowanie kopii systemów
 • Niewystarczające zabezpieczenie sieci i systemów teleinformatycznych przed wyciekiem danych
Przytoczone przykładowe zagrożenia mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie każdej firmy.

Organizacja dbająca kompleksowo o bezpieczeństwo powinna uwzględnić istniejące wymagania prawne, wytyczne i rekomendacje, a w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych [...], dalej jako RODO
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, [...] oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 1)
 • Dyrektywa NIS - Wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych 2)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 2)

1) obowiązkowe dla podmiotów wskazanych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

2) obowiązkowe dla operatorów usług kluczowych, cyfrowych, podmiotów publicznych - na warunkach wskazanych w przepisach szczegółowych

Przytoczone akty prawne zawierają wymagania, których niespełnienie może narazić firmę na poważne konsekwencje.

 • ISO/IEC 27001 - Norma Międzynarodowa określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w odniesieniu do organizacji
 • ISO 22301 - Wymagania dotyczące planowania, ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i ciągłego doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania
 • ISO 9001 - Podstawa do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
 • Rekomendacja D - Dotyczy zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach

Eksperci BLUE energy doradzą Ci, jak chronić się przed zagrożeniami. Kluczowe zagadnienia, od których powinieneś zacząć:

 • Definiowanie przejrzystych wymagań – czytelne procedury opisujące wymagane czynności i zawierające odpowiedzialności
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa – nauka na błędach
 • Realizacja audytów wewnętrznych – diagnozowanie organizacji pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa

Co zyskuje organizacja korzystająca z outsourcingu bezpieczeństwa?

Outsourcing bezpieczeństwa > Elastyczność usługi

Dostęp do ekspertów stosujących najlepsze praktyki

Outsourcing bezpieczeństwa > Zgodność z prawem

Utrzymanie niezbędnej dokumentacji i rejestrów w zgodności z prawem

Outsourcing bezpieczeństwa > Wysoka świadomość pracowników

Ciągła edukacja pracowników w obszarze bezpieczeństwa

Outsourcing bezpieczeństwa > Niezależność audytów

Niezależne spojrzenie na stosowane w firmie zabezpieczenia

Outsourcing bezpieczeństwa > Cykliczne audyty

Cykliczne audyty czynności i procedur

Poznaj nasz sposób na bezpieczeństwo

 • Umowa gwarantująca zaangażowanie ekspertów w zapewnienie bezpieczeństwa twojej firmy
 • Opracowanie i utrzymanie dokumentów wymaganych przez ustawy w tym polityki bezpieczeństwa
 • Prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z danymi osobowymi
 • Przeprowadzanie cyklicznych audytów wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa
 • Weryfikacja sposobu zarządzania kopiami zapasowymi ważnych danych
 • Szkolenia i zwiększanie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa

Klienci

Partnerzy